[MV] Key Of Heart (BoA, Donghae) | My Station

[MV] Key Of Heart (BoA, Donghae)

327K Views
2K Likes
[MV] Key Of Heart (BoA, Donghae)

doesnt donghae look so sweet in the beginning?? XD